CentBrowser Forum

Full Version: Cách đổi công cụ tìm kiếm mặc định
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Xin chào các bạn mình muốn thay đổi cộng cụ tìm kiếm mặc định trên thanh địa chỉ của trình duyệt web CentBrowser thì phải làm như thế nào để đổi? Mình làm đủ mọi cách mà không đổi được. Ai biết chỉ cho mình cách với. Trân thành cám ơn!

Thành viên
Phạm Khuê
Please press Alt+S and click "Search Engine" in the left panel.
(11-25-2017, 03:18 PM)CentBrowser Wrote: [ -> ]Please press Alt+S and click "Search Engine" in the left panel.

Bấm Alt+S sau đó click vào "Công cụ tìm kiếm" trong menu bên trái
@xuandung38
Thanks for the translation.
(11-30-2017, 11:17 AM)CentBrowser Wrote: [ -> ]@xuandung38
Thanks for the translation.

You are welcome