CentBrowser Forum

Full Version: [Suggestion] Address Bar / Homepage Voice Search
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hi!
I propose to integrate additional functionality into Cent's Homepage and/or Cent's Address Bar -- voice search.

It's could look like: 
[Image: ubeivko.png]
On click browser runs quick voice recognition and search such as at Google Page:
[Image: hWYXP1V.gif]
What do you think about this idea?

Thank you for your attention.

Oh, I have read more posts in this topic and found a same suggestion.. Sorry for the similar thematic.
(06-20-2020, 12:13 AM)takegok971 Wrote: [ -> ]
Cześć!
Proponuję zintegrować dodatkową funkcjonalność z witryną Cent i / lub paskiem adresu Cent -  wyszukiwanie głosowe .

Może wyglądać następująco: 
[Image: ubeivko.png]
Po kliknięciu przeglądarka uruchamia szybkie rozpoznawanie głosu i wyszukiwanie, takie jak na stronie Google:
[Image: hWYXP1V.gif]
Co sądzisz o tym pomyśle?

Dziękuję za uwagę.

Och, przeczytałem więcej postów w tym temacie i znalazłem tę samą sugestię .. Przepraszam za podobny temat.
I support your suggestion, I have already written about it once.
Thanks for your feedback.
We will look into this feature.